نمایشگاه های استان البرز با موضوع آب و فاضلاب، محیط زیست در دی ماه