نمایشگاه های استان آذربایجان شرقی با موضوع ابداعات و اختراعات، تکنولوژی ها جدید