نمایشگاه های با موضوع ابداعات و اختراعات، تکنولوژی ها جدید