نمایشگاه های استان فارس با موضوع سیم و کارت، مفتول