نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع دکوراسیون و تزئینات در مهر ماه