نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی در تیر ماه