نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع چرم در مهر ماه