نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع ریلی در مهر ماه