نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع کار در تیر ماه