نمایشگاه های استان آذربایجان غربی با موضوع دریایی و دریانوردی در شهریور ماه