نمایشگاه های استان فارس با موضوع نانو در خرداد ماه