نمایشگاه های استان گلستان با موضوع نانو در خرداد ماه