نمایشگاه های استان آذربایجان شرقی با موضوع نانو در خرداد ماه