نمایشگاه های استان آذربایجان غربی با موضوع نانو در خرداد ماه