نمایشگاه های استان گیلان با موضوع ابداعات و اختراعات، تکنولوژی ها جدید