نمایشگاه های استان البرز با موضوع ابداعات و اختراعات، تکنولوژی ها جدید