نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع راهسازی در آذر ماه