نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع راهسازی در مرداد ماه