نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع برق در آبان ماه