نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع برق در اسفند ماه