نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع برق در مهر ماه