نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع برق در اردیبهشت ماه