نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع برق در فروردین ماه