نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع برق در شهریور ماه