نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع آب و فاضلاب، محیط زیست