نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع صوتی و تصویری، دوربین