نمایشگاه های استان فارس با موضوع صوتی و تصویری، دوربین