نمایشگاه های استان همدان با موضوع صوتی و تصویری، دوربین