نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع صوتی و تصویری، دوربین