نمایشگاه های استان خوزستان با موضوع صوتی و تصویری، دوربین