نمایشگاه های استان زنجان با موضوع صوتی و تصویری، دوربین