نمایشگاه های استان لرستان با موضوع صوتی و تصویری، دوربین