نمایشگاه های استان مرکزی با موضوع صوتی و تصویری، دوربین