نمایشگاه های استان یزد با موضوع صوتی و تصویری، دوربین