نمایشگاه های استان تهران با موضوع صوتی و تصویری، دوربین