نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع نساجی در اردیبهشت ماه