نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع نساجی در تیر ماه