نمایشگاه های استان بوشهر با موضوع ابداعات و اختراعات، تکنولوژی ها جدید در تیر ماه