نمایشگاه های استان قزوین با موضوع ابداعات و اختراعات، تکنولوژی ها جدید در تیر ماه