نمایشگاه های استان مازندران با موضوع ابداعات و اختراعات، تکنولوژی ها جدید در تیر ماه