نمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان با موضوع ابداعات و اختراعات، تکنولوژی ها جدید در تیر ماه