نمایشگاه های استان مرکزی با موضوع ابداعات و اختراعات، تکنولوژی ها جدید در تیر ماه