نمایشگاه های استان خراسان رضوی با موضوع ابداعات و اختراعات، تکنولوژی ها جدید در تیر ماه