نمایشگاه های استان گلستان با موضوع ابداعات و اختراعات، تکنولوژی ها جدید در تیر ماه