نمایشگاه های استان یزد با موضوع ابداعات و اختراعات، تکنولوژی ها جدید در تیر ماه