نمایشگاه های استان مازندران با موضوع صوتی و تصویری، دوربین